úvodní stránka

TVP

SLUNÍČKA

SPECIÁLNÍ TŘÍDA - ORANŽOVÁ - POHÁDKOVÁ

Charakteristika TVP:

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – speciální třída - je vytvořen pro heterogenní skupinu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Je sestaven v návaznosti na integrované bloky ŠVP. Má dvanáct tematických částí, které na sebe navazují, ale jsou variabilní a je možné měnit témata, zařazovat nová, jiná, podle zájmu a potřeb dětí, atmosféry a nálady ve třídě. Tematické části obsahují charakteristiku toho, čemu se budeme věnovat, cíle, kterých chceme dosáhnout, činnosti, kterými je naplníme. Projdeme rokem se SLUNÍČKEM, vydáme se s ním, kam nás napadne. Budeme objevovat, zkoumat, prožívat, experimentovat a poznávat. Naučíme se pracovat společně, poznávat kamarády, domlouvat se, vážit si jeden druhého i sám sebe.

Cíle TVP:

Chceme:

- Dát prostor každému, respektovat osobnost a schopnosti dítěte

- Využívat hru a praktickou činnost dětí

- Zařazovat řízené i samostatné činnosti dětí

- Nechat děti vymýšlet, tvořit, používat fantazii, experimentovat

Charakteristika třídy:

V letošním školním roce je do třídy zapsáno pět dětí se závažným zdravotním postižením. Převážně vady řeči, případně v kombinaci s dalším postižením. Ve třídě pracuje i asistent pedagoga. Nabízíme kombinaci skupinové a individuální integrace. Třída je v provozu od 7.00 do 10.00 hodin. Na zbytek dne se děti spojí se třídou žlutých Sluníček a zůstávají až do odpoledne v běžné třídě.

Všechny děti jsou do třídy zařazeny na doporučení školského poradenského zařízení a se souhlasem rodičů. Na základě doporučení je pro každé dítě sestaven Individuální vzdělávací plán, podle kterého s ním pracujeme.

Využíváme vhodné metody a formy práce, zaměřené především na názornost, manipulaci a praktické činnosti. Jako podpůrný komunikační systém využíváme VOKS, dle potřeby dětí.

Do třídy byly, v průběhu loňského roku, vybrány děti na doporučení učitelek z ostatních tříd, a po vyšetření logopedkou PPP v Domažlicích p. Látkovou. Ta do třídy dojíždí na tři hodiny týdně. Péče bude prováděna skupinovou prevencí, tak i individuální péčí logopedky. Skupinová prevence bude prováděna formou jazykových rozcviček, her, říkadel a písniček, protože rozvoj hrubé i jemné motoriky a propojení slova s pohybem je pro správný vývoj řeči nezbytné. Budeme zařazovat prvky oromotoriky – procvičování mluvidel, práce s dechem, sluchovým a zrakovým vnímáním a rozlišováním.

Budeme pracovat na rozvoji motorické oblasti při pohybových chvilkách, zaměřených na hrubou motoriku, jemnou motoriku a grafomotoriku – chůze, lezení, dýchání, uvolnění paže a ruky, jemné svalstvo ruky, hmat. Děti budou mít dostatek podnětů k rozvoji řeči, a zdokonalení komunikačních schopností.

Pokusíme se o pokračování ve spolupráci s Domem s pečovatelskou službou, a zapojíme do spolupráce i třídu žlutých Sluníček, vzhledem k velmi nízkému počtu dětí v naší třídě.

Pravidla třídy:

 1. Kamarádské pravidlo - Jsme na sebe hodný, posloucháme doma i ve školce. Zdravíme kamarády i dospěláky. Máme se rádi, chováme se k sobě hezky, nepereme se, nestrkáme.
 2. Pusinkové pravidlo - Známe jen hezká slova, umíme pozdravit, poprosit, poděkovat, nekřičet, při jídle jen potichu. Při odpočinku nerušíme.
 3. Ručičkové pravidlo - Uklízíme hračky ve školce i na zahradě. Umíme jíst, umíme se umýt, umíme si po sobě uklidit své místo

Pozdrav třídy:

Dobré ráno, dobrý den,
Smějeme se celý den.
Ručičkama zatleskáme,
nožičkama zadupáme,
do kola si sedneme,
dobrý den si přejeme.

Tematické části

 1. Přišlo k nám Sluníčko – adaptace…
 2. Rozhlédlo se maličko – kamarádi ve školce…
 3. Proběhlo se po zahradě – podzim, zahrada…
 4. V lese, v parku, v našem sadě – park, les, sad…
 5. Pak si svetr obléklo – příprava na zimu…
 6. Do peřinky uteklo – zima, Vánoce…
 7. Schovalo se do pohádky – pohádky, říše fantazie…
 8. Prošlo se v ní tam a zpátky – knihy…
 9. Na jaře se usmálo – jaro, Velikonoce…
 10. Všechno kolem zahřálo – rodina, mláďata, louka, rybník…
 11. Jedna, dva, tři, čtyři, pět - nejbližší a známé okolí…
 12. Z výšky vidí celý svět – kontinenty, vesmír, Země…

TÉMATICKÉ ČÁSTI:

1. Přišlo k nám sluníčko – adaptace

Charakteristika: Budeme poznávat prostředí mateřské školy. Seznámíme se s novými kamarády, s pravidly chování v mateřské škole a s režimem dne. Laskavým přijetím usnadníme novým dětem adaptaci v MŠ a pomůžeme dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí. Společně se budeme snažit o pozitivní a otevřený vztah k mateřské škole i k personálu školy. Vytvoříme si pravidla společného soužití. Naučíme se respektovat ostatní děti, komunikovat mezi sebou, se zaměstnanci školy, a naučíme se vzájemně si naslouchat.

2. Rozhlédlo se maličko – školka, okolí, kamarádi

Charakteristika: Tento blok je zaměřený na posilování prosociálního chování a utváření postoje ve vztahu k druhým lidem. Navazování přátelských vztahů dětí, které už do mateřské školy chodily a pomoc při utváření vytvářet přátelského prostředí pro nové děti. Postupně upevníme hygienické návyky a základy společenského chování. Budeme rozvíjet základní komunikační dovednosti, a budeme podporovat spolupráci ve skupině, posilovat sebeovládání, sebekontrolu. Poznáme a získáme některé zdravé životní návyky, naučíme se základům sebeobsluhy a osobní hygieny. Budeme se věnovat správnému držení těla a naučíme se používat všechny smysly. Budeme pracovat s hudbou, procvičovat určování barev, tvarů.

3. Proběhlo se po zahradě – podzim, zahrada

Charakteristika: Pozorujeme změny v přírodě s nastupujícím podzimem, proměny počasí, práce na zahradě. Budeme se učit v přírodě, seznamovat se s přírodními ději a jevy (roční období, změny v přírodě), základními časovými pojmy (měsíce). Naučíme se ocenit a uznat práci druhých, sami si vyzkoušíme jednoduchá práce na zahradě. Poznáme užitek zahradních plodin, ovoce a zeleniny, a ochutnáme je. Budeme vytvářet základní povědomí o zdravém životním stylu, zdravém stravování. Osvojíme si návyky k podpoře osobní pohody.

4. V lese, v parku, v našem sadě – park, les

Charakteristika: Mít povědomí o tom, jak se příroda, zvířátka připravují na zimu, poznáme přírodní ekosystémy – park, les. Seznámíme se s volně žijícími živočichy, budeme si povídat o stromech jehličnatých a listnatých, o rozdílu mezi stromem a keřem, poznáme, co potřebují rostliny k životu. Seznámíme se s některými druhy hub. Nasbíráme přírodní materiály, které pak zpracujeme při výtvarných a pracovních činnostech. Naučíme se vnímat přírodu všemi smysly. Budeme poznávat přírodními materiály a tvořit z nich, rozvíjet fantazii, tvořivé myšlení.

Budeme se také věnovat knihám, encyklopediím a naučíme se je využívat pro poznávání a učení. Poznáme sami sebe, budeme rozvíjet pozitivní city a vztah k sobě (uvědomění vlastní identity, sebedůvěra, zdravé sebevědomí, osobní spokojenost).

Při práci s přírodním materiálem se naučíme chápat základní matematické pojmy (první, poslední, více, méně, budeme porovnávat, zkoušet řadit a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla a podobně). Přírodu také využijeme k pokusům, experimentům a prožitkovému učení.

5. Pak si svetr obléklo – zima, Vánoce

Charakteristika: Připravíme se na Vánoce, seznámíme se s tradičními zvyky a obyčeji. Čteme si vánoční příběh a vytváříme pohodovou a radostnou atmosféru, prožijeme si vánoční pohodu s dětmi ve třídě, s rodinou, s babičkami z DPS. Budeme spolupracovat na vytvoření pohodové atmosféry a hezkého prostředí ve třídě. Naučíme se ohleduplnosti, toleranci, potřebě a uznání druhého, sounáležitosti. Prohloubíme citové vazby ke kamarádům, k rodině, více poznáme své schopnosti, možnosti, a naučíme se zachovávat vlastní bezpečí a bezpečí druhých. Budeme se věnovat kulturním akcím ve městě, a vztahu k umění.

6. Do peřinky uteklo – zima, pohádka

Charakteristika: Začíná nový rok. U našich dveří se zastavují Tři králové a přejí štěstí, zdraví našemu domu i panu hospodáři. Zimní období v našem kraji bylo a je spojováno se sněhem a mrazem. Děti se oddávají zimním radovánkám. Bruslí, lyžují, sáňkují, bobují, koulují se, stavějí sněhuláky. Nezapomínají při tom sypat semínka ptáčkům do krmítek a nosit krmení lesním zvířátkům do krmelců. Chrání se před zimou a nemocemi, pečují o své zdraví, experimentují, sportuj. Sněhulák Bonifác dětem ukáže, že je zima může mile překvapit svými kouzly, a že jim přináší i radost a zábavu.

7. Schovalo se do pohádky - pohádka – říše fantazie

Charakteristika: Na základě pohádek a příběhů rozvíjet dětská přátelství, vytvářet prosociální postoje k druhým lidem, v rodině, navozovat příjemné pocity a prožitky četbou. Budeme se snažit své prožitky znázornit, vyjádřit. Poznáme různé způsoby komunikace – verbální, neverbální, symbolem, a podobně. Budeme pracovat s knihami, hledat v nich příběhy, pohádky, a také informace. Potkáme první písmenka, naučíme se podepsat.

8. Prošlo se v ní tam a zpátky

Charakteristika: Probudíme pozitivní vztah ke knihám, budeme hledat, v čem spočívá kouzlo pohádek. Najdeme v pohádkách to dobré, a naučíme se tím řídit. Zkusíme si zahrát divadlo. Budeme vzbuzovat touhu po dalším vědění, poznávání. Budeme si hrát s textem, s veršem, hledat a vymýšlet rýmy, vyrábět knížku.

9. Na jaře se usmálo – jaro, mláďata, Velikonoce

Charakteristika: Pozorujeme změny v přírodě začátkem jara – tání sněhu, klíčení semen, rašení listů, přílet ptáků, první jarní květy a zrození mláďat. Upevňujeme sounáležitost s přírodou, objevujeme rozmanitost přírody, a vytváříme úctu k životu. Připravujeme se na Velikonoce, seznámíme s lidovými zvyky, říkadly a tradicemi. Pozorujeme jarní práci na zahradě. Poznáváme zvířata a mláďata. Budeme pracovat s výtvarným materiálem různými způsoby, rozvíjet samostatnost při vystřihování, skládání, vytrhávání a lepení motivů. Rozvíjet fantazii při zachycování krásy jara. Posilovat radost z objevovaného, probouzet zvídavost a zájem dětí o všechno nové - pokusy, experimenty, pozorování života v přírodě.

10. Všechno kolem zahřálo – nejbližší a známé okolí

Charakteristika: Připravujeme oslavu Dne matek, prohloubíme pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi ve společnosti. Pozorujeme krásu kvetoucí jarní přírody, poznáváme květiny, léčivé byliny. Vnímáme přírodu všemi smysly. Vytváříme si kladný vztah k přírodě, pozorujeme život živočichů a rostlin v různých ekosystémech. Objevujeme svět hmyzu. Ztvárňujeme své pocity a prožitky různými způsoby.

11. Jedna, dva, tři, čtyři, pět

Charakteristika: Poznáváme svoje město, svoji zemi – Českou republiku, seznamujeme se s dopravními prostředky, bezpečností silničního provozu a značkami. Učíme se pochopit jejich komunikační funkci. Naučíme se poznat nebezpečí, a jak si poradit a pomoci těm, kteří pomoc potřebují. Poznáváme zaměstnání a profese dospělých. Připravujeme oslavu Dne dětí a rozloučení s dětmi odcházejícími do první třídy základní školy.

12. Z výšky vidí celý svět – povědomí o světě

Charakteristika: Seznamujeme se s životem na planetě Zemi, různými národnostmi a kulturami. Poletíme, poplujeme do různých zemí, poznáme lidi, kteří v nich žijí a jejich zemi. Prozkoumáme různé ekosystémy a život v nich. Poznáme co je vesmír, planety, proč máme slunce, měsíc a kde se berou hvězdy.
nahoru webmaster

Mateřská škola Poběžovice, okres Domažlice, příspěvková organizace