úvodní stránka

TVP

II.třída - KOŤATA Název TVP

KLUBÍČKA PRO KOŤATA

Třída je zaměřená na ekologickou výchovu dítěte v předškolním věku. Děti jsou vedeny k ochraně přírody při všech výchovně vzdělávacích činnostech. Prostřednictvím vlastního pozorování se seznamují s živou a neživou přírodou, společně odhalují negativní jevy lidského chování a jejich vlivu na přírodu. Jsou vedeny ke třídění odpadu a pomáhají při úklidu v okolí MŠ. Ve třídě sbíráme každý rok některý druh odpadu a v průběhu roku z něj vytváříme různé výrobky. Z alobalu a hliníkového materiálu jsme vyrobili "Mořský svět", z plastů - víček z plastových lahví dílo s názvem "Naše země", a dále jsme vyráběli "Housenku" také z plastových víček.

Ve třídě funguje projekt Čtyřlístek s environmentální tématikou. Třída je v provozu od 6.30 do 16.30 hodin. V naší třídě se schází a rozchází děti z ostatních tříd.

Ke koťátkům jsou zařazovány děti ve věku od 2,5 do 6 let.

TÉMATA II.TŘÍDA - KOŤATA:

  1. U Koťátek ve školce
  2. Kotě v zahrádce
  3. Lezlo Kotě dírou v plotě
  4. Sněží potichu, Kotě v kožichu
  5. Pohádka pro Koťátka
  6. Hrálo si Koťátko na trávníčku
  7. Koťata do světa

Vzdělávací obsah:

1. U koťátek ve školce

Obsahem tohoto tématického celku je především seznámení nových dětí s prostředím a provozem školy, jejich začleňování do kolektivu, poznávání pravidel soužití ve třídě, vést k respektování společných pravidel, a ostatních dětí, učitelek a zaměstnanců

EKO: - udržování pořádku ve třídě a v okolí MŠ

2. Koťátko a zahrádka

V tomto tématu se seznámíme s podzimem na zahradě, prací lidí v tomto ročním období, budeme rozvíjet smyslové vnímání - poznáváním ovoce a zeleniny, naučíme se aktivně pomáhat při práci na zahradě, budeme pozorovat a objevovat charakteristické znaky podzimu, poznáme důležitost lidské práce a budeme se učit vážit si práce druhých i své vlastní

EKO: - ukládání zahradního odpadu - komposty - udržování čistoty hřiště a pískoviště

3. Lezlo kotě dírou v plotě

Toto téma nás pozve do podzimního lesa a parku, na podzimní louku, poznáme základní znaky podzimu v těchto ekosystémech, uvědomíme si, že člověk pomáhá svou prací nejen na zahrádce, budeme opět rozvíjet smyslové vnímání, tvořivost, představivost, fantazii při práci s přírodninami, budeme pozorovat změny počasí, a budeme se věnovat ochraně svého zdraví a svého těla, a duševní pohody - podpora sebevědomí, sebedůvěra a osobitost dětí. Naučíme se rozlišovat některá písmena a budeme hledat nové poznatky v knížkách a časopisech.

EKO: - seznamování s tříděním odpadu

4. Sněží potichu, kotě v kožichu

V zimním tématu poznáme základní znaky tohoto ročního období, život lidí a živočichův zimě, změny ve městě, poznáme oslavy Vánočních svátků, a změny ve městě v souvislosti s nimi. Aktivně se zapojíme do oslav a akcí MKIS a ZŠ. Připravíme vlastní posezení pro rodiče, a budeme pracovat na výzdobě školky. Naučíme se, prožívat své pocity a citové vztahy si vytvářet a uvědomit, a umět je různou formou vyjádřit. Po Vánocích si připomeneme zimní sporty, hry na sněhu, budeme dbát na bezpečnost svojí i ostatních kamarádů, a pečovat o své zdraví. Pak plynule přejdeme Zimními vrátky do pohádky.

EKO : - přesazování a zalévání květin ve třídě - vycházka ke krmelci - zdobíme stromeček pro zvířátka

5. Pohádka pro koťátka

V tomto tématu prostřednictvím pohádek, příběhů, bajek a básniček poznáme vztahy mezi lidmi, dobro a zlo, kladné a záporné vlastnosti, upevníme si základní morální a etické hodnoty, rozšíříme komunikativní dovednosti a fantazii, poznáme vtip v pohádce, porozumíme veršovaným pohádkám a příběhům, budeme se snažit tyto poznatky začlenit a použít v běžném životě, naučíme se vážit si knížek a číst v nich,a poslouchat, poznáme a naučíme se psát a používat některá písmenka a číslice, a procvičíme si ruce při nácviku grafomotoriky, a zahrajeme si i divadlo. Z pohádek a příběhů o světě lidí a přírody pochopíme naši provázanost se světem, společností a celou Zemí

EKO : - zhotovení krmítka pro ptáčky - seznámení dětí s recyklací odpadu, pozorování

6. Hrálo si koťátko na trávníčku

Toto téma nás provede jarem, jeho typickými znaky, budeme objevovat jeho pozoruhodnost a rozmanitost, vznik života - rození mláďat, klíčení semínek, budeme poznávat zvířata, květiny, oslavíme jarní svátky s jejich tradicemi, na příkladu života a soužití zvířat si ukážeme potřebnost a důležitost každého jedince, jeho profese a důležitost členů rodiny, funkci rodiny a různých společenství. Prohloubíme si poznatky o lidském těle, srovnáme jej s tělem zvířátek, a poznáme důležitost a funkci jednotlivých orgánů a částí těla, naučíme se vážit si života ve všech jeho formách. Budeme vymýšlet hlavolamy, hádanky a rébusy a hledat řešení a učit se hledat logické souvislosti a cesty k řešení.

EKO : - zasazení keřů na zahradě MŠ - odhalujeme černé skládky v okolí města

7. Koťata do světa

V tomto tématu objevíme a poznáme život na zeměkouli, kultury a život jiných zemí, prozkoumáme život v různých ekosystémech, poznáme život ve svém nejbližším okolí - ve městě, důležité budovy, doprava, společnost a její vliv na život a na přírodu. Naučíme se rozlišovat, které činnosti člověka přírodě a společnosti škodí, a které pomáhají. Naučíme se znát písmenka, číslice, značky, znaky, porozumíme jim a poznáme jejich funkci. Budeme se věnovat sportu a připravíme se na prázdniny,

EKO : - sledovat extrémní projevy počasí - globální oteplování - význam flóry pro člověka - pozorování - pozorování vlivu kyselých dešťů na rostliny

CÍLE, KTERÉ PLNÍME V NAŠEM TVP

Rámcové cíle: jsou tři nejdůležitější cíle, které musíme mít na paměti, sledovat je a rozvíjet při každé činnosti po celý den: Cíle ŠVP: cíle stanovené na delší dobu celým kolektivem zaměstnanců školy, cíle, kterými chceme dosáhnout zlepšení podmínek a rozvoje školy: Cíle TVP: jsou cíle, na které se zaměříme v naší třídě:

NABÍDKA TÉMAT:

1. U KOŤÁTEK VE ŠKOLCE

Vítejte ve školce
Třída plná kamarádů

2. KOTĚ V ZAHRÁDCE

V té naší zahrádce
Hruška, švestka, jablíčko
Zelenina ze zahrádky
Kotě a zahradník

3. LEZLO KOTĚ DÍROU V PLOTĚ

Dráček Podzimáček
Kampak letíš dráčku
Podzim v parku
Skřítek Podzimníček
Prší, fouká, kotě mňouká
Když je venku sychravo
Kamarád stůně
První mrazík

4. SNĚŽÍ POTICHU, KOTĚ V KOŽICHU

Rohatý, rohatý
Vánoční příběh
Čas předvánoční
Kotě a Vánoce
Koťata na sněhu
Zima a zvířátka

5. POHÁDKA PRO KOŤÁTKA

Zimními vrátky do pohádky
Pohádková zvířátka
Veselé pohádkování
Kočky mají bál
Kdo to ťuká na vrátka
První jarní pohlazení
Jarní čarování

6. HRÁLO SI KOŤÁTKO NA TRÁVNÍČKU

Barevná vajíčka
Velikonoční pomlázka
Kytičky a barvičky
Mláďátka na jaře
Kočičí rodina
Maminka má svátek
Naše rodina
Máme svátek

7. KOŤATA DO SVĚTA

Na výletě
Kotě ve městě
Cestujeme světem
U moře
Hurá prázdniny

POZDRAV TŘÍDY:

BUM, BUM KOŤATA,
NEJSME ŽÁDNÁ MRŇATA.
HLAVY DOHROMADY DÁME,
KAŽDÝ PROBLÉM ROZMOTÁME.
TAK, I TAK, A TŘESKY PLESKY,
POTOM BUDE U NÁS HEZKY !!!

TŘÍDNÍ HIT:

Kdo a kdo a kdo to je, co tu kolem brousí,
kdo si nedá pokoje, všude strká vousy.
Či a či a čičičí, jsou to kluci kočičí,
Či a či a čičičí, jsou to holky kočičí.
nahoru webmaster

Mateřská škola Poběžovice, okres Domažlice, příspěvková organizace