úvodní stránka

TVP

TVP BERUŠKY – třída se zařazením dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Podle našeho třídního vzdělávacího programu budeme během roku putovat a objevovat s Beruškou.

Každá cesta, nebo také putování, má svůj začátek a cíl. Na začátku se tedy chytíme za ruce, aby nám bylo veselo, aby se nikdo nebál a aby se nikdo cestou neztratil. Každý je důležitý.

Někdy půjdeme rychle, někdy pomaleji, někdy se možná budeme muset zastavit, abychom si odpočinuli, nebo se dokonce kousíček vrátit. Na někoho možná budeme muset chvilku počkat, někoho budeme muset třeba kousek poponést. Silnější pomůže slabšímu, rychlejší pomalejšímu. Nikoho nikde nenecháme bez pomoci. Každý má druhým co dát.

Tahle cesta nás určitě promění. A to nejen tak, že na jejím konci budeme o pár centimetrů větší. Hodně toho prožijeme, hodně se dozvíme, budeme šikovnější. A co je na tom nejlepší? Celou cestu si budeme jen hrát!

Kam dojdeme? Uvidíme, možná až na kraj světa. Poznáme spoustu lidí na této planetě. Je potřeba o nich vědět a držet při sobě.

Charakteristika MŠ:

Nová MŠ je postavená na stejném místě jako původní, ale to je to jediné, v čem můžeme oba provozy srovnávat. Nová MŠ je moderní, prostorem i vybavením nadstandartní budova, umožňující zajistit optimální podmínky předškolního vzdělávání. Děti si užívají nové velké prostory a spoustu nových hraček a vybavení, na jaře už se těší na školní zahradu a terasu, která je vybavená ve všech ohledech. Ve třídách je dostatečný prostor pro nejrůznější pohybové aktivity a také moderní technické vybavení (interaktivní tabule, PC pro děti), které otevírá nové možnosti výchovně vzdělávací práce. Třídy i přilehlé prostory jsou dostatečně prosvětleny denním světlem. Prostorná šatna, kde má každé dítě prakticky v dostatečném prostoru přehledně umístěné oblečení, i umývárny zajišťují komfort a pohodu při každodenních činnostech.

Charakteristika třídy:

Do třídy Berušek je letos zapsáno 20 dětí ve věku 2,5 až 6 let. Třída je heterogenní, ale v letošním roce bude převaha mladších dětí. Předškoláci jsou v tomto roce zapsáni 3, z toho dva s doporučením zajištění práce asistenta pedagoga. Pro tyto děti je vypracováván individuální vzdělávací plán. Vzhledem k vyššímu počtu mladších dětí bude nutné zařazovat hodně pohybu, jednodušších společných her, hudby, písniček, říkadel a také se zaměřit na hru dětí – nabídnout a rozehrát hry se školkovými hračkami, osvojit si pravidla půjčování hraček atd. Naším prvořadým úkolem pak bude zvládnout adaptaci nových dětí do MŠ a jejich zapojení do společných činností, aby se zde cítily „jako doma“.

V rámci projektu „Modernizace a výstavba MŠ Poběžovice za účelem principu rovných příležitostí“ je třída Berušková otevřená a provozem zajištěna pro individuální integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, v našich podmínkách především pro děti se sociálním znevýhodněním. Ve třídě je k dispozici asistent pedagoga 4 hodiny dopoledne, s cílem mít prostor a čas pro jejich citlivé individuální vedení, a naplňování cílů stanovených individuálním vzdělávacím plánem. Asistent se věnuje také komunikaci a spolupráci s rodiči, spolupracuje s učitelkou při společných akcích. K zajištění optimálních podmínek přispívá i snížený počet dětí ve třídě a průběžné vzdělávání učitelky v této problematice.

Klíčové oblasti, na které se zaměříme, jsou tedy prosociální dovednosti, kognitivní schopnosti a řečové a komunikativní dovednosti.

Naším cílem je pracovat na tom, aby dítě přicházející ze znevýhodněného prostředí:

Dlouhodobé cíle pro třídu:

Třída Berušek je zaměřená na rozvoj jazykového vnímání a multikulturní výchovu. Naším cílem je poznat jiné kultury, jiné národy, jejich běžný život a zvyky. Než se ale podíváme jinam, pořádně prozkoumáme a poznáme nejprve sebe sama, svou rodinu, své kamarády a svůj domov. V soustředných kruzích budeme postupovat od svého „já“ až na kraj světa.

Moto pro letošní rok je myšlenka vyjádřená v básničce J. Žáčka:

„Odemyky – zamyky,
rozvažte se jazyky.
Povězte mi v řeči lidí,
co kdo slyší, co kdo vidí.
A z těch slabik, slov a vět
vykouzlíme celý svět.“

V obyčejných věcech kolem nás budeme hledat poklady.

Režim třídy:

Provoz v MŠ v Poběžovicích je zajištěn od 6.30 do 16.30 hod. Třída Berušek je otevřená od 7.00 do 15.30 hod. Mimo tyto hodiny je provoz zajištěn ve II. třídě Koťata.

Svačinu a oběd dovážejí kuchařky do třídy. Je zajištěn pro děti dostatečný čas a klid na jídlo. Pitný režim je zajištěn během celého dne ve třídě, děti se chodí napít podle potřeby.

Ráno se děti schází ve třídě do 8.00 hod. V poledne si je rodiče vyzvedávají od 12.30 do 13.00 hod., odpoledne po 15.00 hod.

Pravidla třídy:

  1. Každý má stejnou cenu a je stejně důležitý.
  2. Všichni jsme kamarádi.
  3. Co nechceš, aby druzí dělali tobě, nedělej ty jim.
  4. Starší pomáhají mladším, silnější slabším.
  5. Ne znamená NE.
  6. Hračky patří všem, pěkně se o ně staráme.

Vzdělávací obsah tématických celků:

1. tečka: BERUŠKOVÁ

Obsahem tohoto tematického celku je především seznámení nových dětí s prostředím a provozem školy, jejich začleňování do kolektivu, poznávání pravidel soužití ve třídě, vedení k respektování společných pravidel, ostatních dětí, učitelek, zaměstnanců

2. tečka: SLADKÁ

V tomto tématu se seznámíme s podzimem na zahradě, prací lidí v tomto ročním období, budeme rozvíjet smyslové vnímání – poznáváním ovoce a zeleniny, naučíme se aktivně pomáhat při práci na zahradě, budeme pozorovat a objevovat charakteristické znaky podzimu, poznáme důležitost lidské práce a budeme se učit vážit si práce druhých i své vlastní

3. tečka: PEŘINKOVÁ

Toto téma nás pozve do podzimního lesa a parku, na podzimní louku, poznáme základní znaky podzimu v těchto ekosystémech, uvědomíme si, že člověk pomáhá svou prací nejen na zahrádce, budeme opět rozvíjet smyslové vnímání, tvořivost, představivost, fantazii při práci s přírodninami, budeme pozorovat změny počasí, budeme se věnovat ochraně svého zdraví, svého těla a duševní pohody – budeme podporovat seběvědomí, sebedůvěru a osobitost dětí. Naučíme se rozlišovat některá písmena a budeme hledat nové poznatky v knížkách a časopisech.

4. tečka: SNĚHOVÁ

V zimním tématu poznáme základní znaky tohoto ročního období, život lidí a živočichů v zimě, změny ve městě, prožijeme oslavy vánočních svátků a změny ve městě v souvislosti s nimi, aktivně se zapojíme do oslav a akcí MKIS a ZŠ, připravíme vlastní posezení pro rodiče, budeme pracovat na výzdobě školky. Naučíme se prožívat své pocity a citové vztahy si vytvářet a uvědomit a umět je různou formou vyjádřit. Po vánocích si připomeneme zimní sporty, hry na sněhu, budeme dbát na bezpečnost svojí i ostatních kamarádů a pečovat o své zdraví. Pak plynule přejdeme zimními vrátky do pohádky.

5. tečka: POHÁDKOVÁ

V tomto tématu prostřednictvím pohádek, příběhů, bajek a básniček poznáme vztahy mezi lidmi, dobro a zlo, kladné a záporné vlastnosti, upevníme si základní morální a etické hodnoty, rozšíříme komunikativní dovednosti a fantazii, poznáme vtip v pohádce, porozumíme veršovaným pohádkám a příběhům, budeme se snažit tyto poznatky začlenit a použít v běžném životě, naučíme se vážit si knížek a číst v nich a poslouchat, poznáme a naučíme se psát a používat některá písmenka a číslice, budeme rozvíjet grafomotoriku a zahrajeme si divadlo.

6. tečka: SLUNÍČKOVÁ

Toto téma nás provede jarem, jeho typickými znaky, budeme objevovat jeho pozoruhodnost a rozmanitost, vznik života – rození mláďat, klíčení semínek, budeme poznávat zvířata, květiny, oslavíme jarní svátky s jejich tradicemi, na příkladu života a soužití si ukážeme potřebnost a důležitost každého jedince, jeho profese a důležitost členů rodiny, funkci rodiny a různých společenství. Prohloubíme si poznatky o lidském těle. Srovnáme je s tělem zvířátek, a poznáme důležitost a funkci jednotlivých orgánů a částí těla, pokusíme se naučit vážit si života ve všech jeho formách. Budeme vymýšlet hlavolamy, hádanky a rébusy a hledat řešení a učit se hledat logické souvislosti a cesty k řešení.

7. tečka: TOULAVÁ

V tomto tématu objevíme a poznáme život na zeměkouli, kultury a život jiných zemí, prozkoumáme život v různých ekosystémech, poznáme život ve svém nejbližším okolí – ve městě, důležité budovy, doprava, společnost a její vliv na život a na přírodu, naučíme se rozlišit které činnosti člověka přírodě a společnosti škodí a které pomáhají. Naučíme se znát písmenka, číslice, značky a znaky, porozumíme jim a poznáme jejich funkci. Budeme se věnovat sportu a připravíme se na prázdniny.

nahoru webmaster

Mateřská škola Poběžovice, okres Domažlice, příspěvková organizace