úvodní stránka

TVP

I. třída – Sluníčka

Název TVP – Sluníčko na cestách

Charakteristika TVP:

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM je vytvořen pro předškolní skupinu dětí. Je sestaven v návaznosti na integrované bloky ŠVP. V tomto školním roce jsme začali pracovat podle vzdělávacího programu "Začít spolu".

Základní myšlenky programu "Začít spolu"

Stěžejní je individuální přístup ke každému dítěti a ten umožňuje, aby se děti vyvíjely svým vlastním tempem a využívaly stylu učení, který jim osobně nejlépe vyhovuje a je pro ně nejefektivnější. Důraz je kladen na vlastní volbu dítěte, na výchovu ke zdravému zájmu o učení, na kooperaci s ostatními dětmi.

Cíle programu:

- Vytvořit a pedagogicky efektivně využít speciálně vytvořeného prostředí, jehož základem jsou centra aktivit. Centra umožňují samostatnost i kooperaci, tvořivost, systematičnost, rozvoj dovedností, pokusy z přírodovědné, jazykové a literární oblasti.

- Významným cílem je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dětí.

V naší třídě máme vytvořena centra aktivit:

  1. Kostky a doprava – zde posilujeme u dětí porozumění logice a matematice (měření, srovnávání, třídění, počítání, logický sled, tvořivost, spolupráce s druhými dětmi).
  2. Manipula a stolní hry– toto centrum rozvíjí jemnou motoriku (představivost, řazení, srovnávání, třídění, matematicko-logické představy).
  3. Ateliér – zde mají děti dost volnosti a příležitost, aby mohly experimentovat a vyzkoušet si nápady. Děti zde modelují, malují, kreslí, vytváří koláže, prostorové výrobky z papíru.
  4. Knihy a písmena - toto centrum je místo, kde děti vnímají mluvenou a psanou podobu písma. Manipulací s knihou i písmeny se pomalu seznamují a postupně rozpoznávají na základě tvaru jednotlivá písmena.
  5. Pokusy a objevy - centrum umožňuje bádání, hledání smyslu a příčin určitých jevů (pozorování, srovnávání, vážení, hledání informací v knihách, přímý kontakt s živou i neživou přírodou).
  6. Písek a voda – rozvíjí prostorovou představivost, jemnou a hrubou motoriku (stavění z písku, práce s přírodninami, třídění).
  7. Hudba a pohyb – pomáhá dětem vyjadřovat své pocity a myšlenky (zpívat písně, vytvářet hudební doprovod k písním, vytleskávat melodii, poslouchat klasickou hudbu, výrazový tanec).
Každé dítě si individuálně volí určité centrum v ranním kruhu. V jednotlivých centrech je pro daný den připraven úkol, který děti plní (úkoly jsou vždy voleny dle daného tématu z TVP). U center aktivit je předem označen počet dětí, které na zadaném úkolu mohou pracovat. Program dětem poskytuje příležitost učit se mnoha různými cestami.

Charakteristika tematických částí:

1. Přišlo k nám sluníčko – adaptace

Budeme poznávat prostředí mateřské školy. Seznámíme se s novými kamarády, s pravidly chování v mateřské škole a s režimem dne. Vytvoříme si pravidla společného soužití. Naučíme se respektovat ostatní děti, komunikovat mezi sebou, se zaměstnanci školy, a naučíme se vzájemně si naslouchat.

2. Rozhlédlo se maličko – školka, okolí, kamarádi

Tento blok je zaměřený na posilování prosociálního chování a utváření postoje ve vztahu k druhým lidem. Budeme rozvíjet základní komunikační dovednosti, a budeme podporovat spolupráci ve skupině, posilovat sebeovládání, sebekontrolu. Poznáme a získáme některé zdravé životní návyky, naučíme se základům sebeobsluhy a osobní hygieny.

3. Proběhlo se po zahradě – podzim, zahrada

Pozorujeme změny v přírodě s nastupujícím podzimem, proměny počasí, práce na zahradě. Budeme se učit v přírodě, seznamovat se s přírodními ději a jevy (roční období, změny v přírodě), základními časovými pojmy (měsíce). Poznáme užitek zahradních plodin, ovoce a zeleniny, a ochutnáme je. Budeme vytvářet základní povědomí o zdravém životním stylu, zdravém stravování.

4. Zatočilo v parku, sadě – park, les

Mít povědomí o tom, jak se příroda, zvířátka připravují na zimu, poznáme tyto přírodní ekosystémy – park, les. Seznámíme se s volně žijícími živočichy, budeme si povídat o stromech, seznámíme se s některými druhy hub. Nasbíráme přírodní materiály, které pak zpracujeme, při výtvarných a pracovních činnostech. Naučíme se chápat základní matematické pojmy (první, poslední, více, méně, budeme porovnávat, atd.). Přírodu také využijeme k pokusům, experimentům a prožitkovému učení.

5. Pak si teplý svetr vzalo – zima, Vánoce

Připravíme se na Vánoce, seznámíme se s tradičními zvyky a obyčeji. Čteme si vánoční příběh a vytváříme pohodovou a radostnou atmosféru ve třídě.

6. Do peřinky se schovalo – zima

Začíná nový rok. U našich dveří se zastavují Tři králové a přejí štěstí, zdraví našemu domu. Zimní období v našem kraji bylo a je spojováno se sněhem a mrazem. Děti se oddávají zimním radovánkám. Nezapomínají při tom sypat semínka ptáčkům do krmítek a nosit krmení lesním zvířátkům do krmelců.

7. A pohádku si poslechlo

Tento blok si klade za cíl využít pohádek k přiblížení reálného světa dětem a k touze udělat tento svět tak trochu pohádkový. Svět pohádek a fantazie patří totiž nejen do světa dětí, ale i dospělých.

8. Na jaře se usmálo – jaro, mláďata, Velikonoce

Pozorujeme změny v přírodě začátkem jara. Připravujeme se na Velikonoce, seznámíme s lidovými zvyky, říkadly a tradicemi. Pozorujeme jarní práci na zahradě. Poznáváme zvířata a mláďata. Budeme pracovat s výtvarným materiálem různými způsoby, rozvíjet samostatnost při vystřihování, skládání, vytrhávání a lepení motivů.

9. Všechno kolem zahřálo – nejbližší a známé okolí

Připravujeme oslavu Dne matek, prohloubíme pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi ve společnosti. Pozorujeme krásu kvetoucí jarní přírody, poznáváme květiny, objevujeme svět hmyzu. Ztvárňujeme své pocity a prožitky různými způsoby.

10. 1,2,3,4,5……….

Cílem tohoto bloku, je přiblížit dětem krásu letního období. Je to čas, kdy ochutnáváme první plody, čas dlouhých dnů a krátkých nocí, ale i období bouřek, přívalových dešťů, a dalších ukázek toho, že pánem této planety není člověk, ale příroda sama.

11... z výšky vidí celý svět – povědomí o světě...

Poznáváme svoje město, seznamujeme se s dopravními prostředky, bezpečností silničního provozu a značkami. Poznáváme zaměstnání a profese dospělých. Připravujeme oslavu Dne dětí a rozloučení s dětmi odcházejícími do první třídy základní školy.
nahoru webmaster

Mateřská škola Poběžovice, okres Domažlice, příspěvková organizace