úvodní stránka

Pro rodiče

INFORMACE PRO RODIČE

Pozvánka na zápis do MŠ.

 1. Výše školného

  - je od 1.9.2008 200,-Kč měsíčně.
 2. Výše stravného

  • 35,-Kč na den pro děti s celodenní docházkou
  • 37,-Kč na den pro děti, které dosáhnou v MŠ věku 7 let - (OŠD)
 3. Děti které navštěvují MŠ posledním rokem - předškoláci, (od 1.9. do 31.8. následujícího roku dovrší 6 let), po dobu 1 školního roku školné neplatí. dle nového školského zákona, školné neplatí. Děti s OŠD školné platí.
 4. Školné je vybíráno na stejný účet jako stravné.

  Hotovostní platby nebudou povoleny !!!

  Vedoucí stravování je p. Romana Adamcová.
 5. Osvobození od školného

  1. rodiče pobírající dávky pěstounské péče
  2. rodiče pobírající příspěvek na živobytí

  Nutno prokázat každý měsíc potvrzením o přiznání dávky ředitelce školy. Potvrzení platí zpravidla pouze 30 dnů!!!

 6. Snížení platby školného je možné v případě že:

  1. dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den v měsíci - vyřazení dítěte lékařem nebo poradenským zařízením.
  2. pokud nedochází v době omezení provozu MŠ o letních prázdninách celý měsíc.

  Maximální možná hranice pro snižování školného je 50% !!!
  Na snížení není právní nárok.
  O snížení školného musí zákonný zástupce dítěte požádat písemně u ředitelky školy, která pak rozhodne o případném snížení úplaty.

 7. Uzavření provozu MŠ - ředitelka oznámí uzavření provozu dva měsíce předem. Na základě písemné žádosti zákonných zástupců podané 30 dnů před zavřením školy, pomůže ředitelka školy se zřizovatelem zajistit pobyt dítěte v jiné MŠ.
 8. Přednostně se umisťují děti navštěvující MŠ posledním rokem

  - předškoláci, a to i v průběhu školního roku.
 9. Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění ukončit docházku dítěte do MŠ:

  • když dítě bez písemné omluvy nedochází do MŠ po dobu delší než 14 dní

   Delší nepřítomnost - více než 14 dní - musí rodiče oznámit písemně !!!

  • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
  • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař, nebo školské poradenské zařízení
  • zákonný zást. opakovaně neuhradí školné nebo stravné ve stanoveném nebo dohodnutém termínu
 10. Rodiče jsou povinni informovat školu o změnách

  v osobních údajích (č. telefonů, změnu zaměstnání...), pro snazší kontakt školy a rodičů při nemoci dítěte apod.
 11. Odklad školní docházky musí být podložen vyšetřením nejen Pedagogicko psychologické poradny, ale i zprávou dětského lékaře.
 12. Provoz školy může být uzavřen v době mimo hlavní prázdniny pouze v případě nebude-li k docházce závazně přihlášeno 10 dětí. Závazně přihlásit dítě bude vždy možné na seznamu v šatnách nebo u učitelky na třídách, s podpisem rodičů. V případě, že se závazně přihlášené dítě do MŠ v době možného uzavření školy nedostaví, bude mu účtováno stravné v plné výši.

ZÁVĚREM:


Pokyn ředitele školy k vyřizování stížností oznámení a podnětů.
nahoru webmaster

Mateřská škola Poběžovice, okres Domažlice, příspěvková organizace